Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti huzuridagi DSc.03/30.04.2021.Ped.82.03