O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Akademiyasi huzuridagi DSc.31/30.12.2019.I.Yu.67.01