O‘zbekiston Milliy universiteti Yarimo‘tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ITI huzuridagi DSc.03.30.12.2019.FM/T.01.12