Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi DSc.03/30.01.2019.P.26.02