O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Tar.01.04