Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti huzuridagi DSc.02.30.12.2019.FM.65.01