Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ped.82.01