Samarqand davlat universiteti huzuridagi DSc.03.30.12.2019. FM/Т.02.09