Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti huzuridagi DSc.03/30.09.2020.K.82.02