Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ss/Tar.21.02