O‘zbekiston milliy universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ss.01.08