Qoraqalpoq davlat universiteti huzuridagi PhD.03/30.12.2019.Yu.20.02