Qoraqalpoq davlat universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01