Samarqand davlat universiteti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.F.02.02