O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi huzuridagi DSc.35/30.12.2019.Isl/Tar/F.57.01