O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti huzuridagi DSc.02/30.12.2019.Fil.46.02