Toshkent viloyat Chirchiq davlat pedagogika instituti huzuridagi DSc.03/30.12.2019.Ped.82.01

Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash to'g'risida ma'lumot

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЧИРЧИҚ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ DSc.03/30.04.2021.Ped.82.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ