«Fizika-Quyosh» IIChB Fizika-texnika instituti huzuridagi DSc.02/27.02.2020.FM/T.110.01